Referenssit

Referenssejä

Metsäkeskus

Sukupolviälykkyyttä Metsäkeskuksessamk1

Tekesin rahoittamassa projektissa Susinno teki yhteistyötä Taite Oy:n kanssa. Noin vuoden mittaisen projektin tavoitteena oli sukupolviälykäs työpaikka, jossa arvostetaan eri-ikäisten työntekoa, osaamista ja osaamisen jakamista.

Projekti koostui alkukartoituksest, ideoinnista ja kehittämiskokeiluista, innovatiivisten toimintamallien arvioinnista ja analysoinnista sekä tulokset kiteyttävän käsikirjan luonnista. Työskentelymenetelminä oli mm. Yhteiset tilaisuudet, Lync-tapaamiset, oppimisryhmät. Kohtaamisissa yhdistettiin taidelähtöisiä ja rationaalisia menetelmiä.

mk2SupoÄly- työkirja esittelee työn mielekkyyttä, oppimisvalmiuksia ja tuottavuutta parantavia kokeiluita, sekä prosessin esittelyn koko Suomen Metsäkeskukselle. Työkirjasta löytyy malleja ja tapoja toteuttaa yhteisöllisen kokeilemisen kulttuuria Metsäkeskuksessa. Työkirjasta on olemassa sekä sähköinen että paperinen versio. Sähköiseen voi jokainen päivittää oman tarinansa!

Työyhteisön valttikortit (kuvitus Anne Pässilä) painettiin pelikorteiksi ja jaettiin peliohjeiden kanssa esimiehille ja oppimisryhmäläisille.

 

Susinnolta projektissa mukana Tapani Frantsi, Anne Pässilä ja Tuija Oikarinen

 

 

 

Osuuskauppa Hämeenmaa

Osuuskauppa Hämeenmaan Hyvis-hanke

Hanke oli  hyvää työelämää ja kestävää työuraa edistävä innovaatiohanke. HyviS-hankkeessa henkilöstö, esimiehet, työterveyskumppanit ja johto kehitti uusia menetelmiä työkyvyn ylläpitoon. Seurauksena Hämeenmaa pystyi muuttamaan työterveystoimenpiteiden painopistettä selkeästi enemmän ennalta ehkäisevään suuntaan ja sijoittui toiseksi vuoden 2014 henkilöstöteko -kilpailussa. Susinno toimi Tekes-rahoitteisen hankkeen pääasiantuntija, ja vastasi hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista. 

https://www.s-kanava.fi/uutinen/hyvis-loysi-ratkaisuja-hyvaan-tyoelamaan/1627038_11214

Susinnolta projektissa mukana Tapani Frantsi, Riika Kivelä

 

 

 

Laulurinne

Haaste: Palvelumallin hahmottelu joensuun kaupungille tapahtumajärjestäjien näkökulmasta

Kehittämistyöpaja - Ideasi on laulun arvoinen

Joensuun laulurinteelle etsittiin monimuotoista toimintaa. Aluetta haluttiin elävöittää ja luoda siitä aktiivinen kaupunkilaisten ja turistien alue. Kehittämistyöpajassa (4h) kehiteltiin tapahtumia ja aktiviteetteja, joita järjestöt ja muut alueen organisaatiot ovat valmiita yhdessä toteuttamaan.laulurinne1

Luovan ja luottamuksellisen ilmapiirin saavuttamiseksi (Susinnon) Fasilitaattorit valitsivat työskentelyn aloitukseen kuvallisen työskentelyn. Osallistujat esittäytyivät maalaamallaan omakuvalla ja kertoen suhteensa Laulurinteeseen.

Dialogisen ilmapiiriin ja yhteiseen tekemiseen solahdettiin avaamalla vuorovaikutuskanavat ja sitten oltiinkin lämpimiä jakamaan ideoita duurissa: Työskentely tapahtui periaatteella että jokaisen idea ja jokainen idea on tärkeä. Näin runsaat, moninäkökulmaiset ideat tulivat näkyviksi ja yhteiseen käyttöön. Seuraavaksi ideat rikastutettiin moniäänisesti samassa tempossa luokitellen ja nimeten teemat.laulurinne2

Dialoginen kehittämisote synnytti valituista teemoista Laulurinteelle kolme aihiota palvelumallin pohjaksi. Syntyneiden aihioiden otsikot olivat oheistapahtumat, palvelukeskus ja Tee-se-itse pop up – Laulurinne.

Fasilitaattoreinta Sari Innanen ja Pirre Toikkanen

 

Sosiaalisairaala otti potilaat innovoimaan ja lisäsi sairaalan menestystä

Julkisen ja yksityisen terveyspalvelujen rajat ovat potilaan kannalta usein esteenä toipumiseen tai hoidon nopeaan saatavuuteen. Päihdeasiakkaalle hoidon katkeaminen voi merkitä pitkää ja tuskaista kierrettä sekä paluuta lähtöpisteeseen. Tarjosimme henkilöstön ja kuntakumppaneiden sekä asiakkaiden yhteistä projektia, jossa tarina- ja taidelähtöisin menetelmin saataisiin eri osapuolet yhdessä luomaan palveluketjua.

Järvenpään Sosiaalisairaala on maan johtava päihdehuollon toimija. Sairaala oli tiukassa kilpailutilanteessa huomannut palveluja ostavien kuntien kanssa tehtävän yhteistyön olevan avainasemassa hoitotulosten kannalta. Kilpailutuksissa katsottiin kuitenkin vain hoitopäivän hintaa. Vaikka viestintää oli kehitetty videoneuvottelujen avulla saumattomammaksi, huomattiin monia saumavaiheita, joissa yhteys katkeaa. Sairaala halusi kehittää katkeamatonta asiakaslähtöistä hoitoa yhdessä asiakaskuntien kanssa.

Hankkeen tuloksen syntyi kokonaiskuvaus palveluketjuprosessista avo- ja laitoshoidon yhteistyössä sekä siihen liittyen mallinnusta työnjaosta ja kunkin tahon vastuista erityisesti ketjun saumakohdissa. Hankkeen myötä kehittyi erityisesti sairaalan omien kokemusasiantuntijoiden entistä laajempi hyödyntäminen. Aiemmin sairaalassa hoidossa olleet henkilöt alkoivat pitää uudenlaisia vertaisryhmiä sairaalan hoitoyksiköissä.

Hankkeen aikana annettiin puolin toisin palautetta avohoidon ja laitoshoidon kesken palveluiden toimivuudesta. Palautteen perusteella toteutettiin esittelyvideo sairaalan nettisivuille sekä kehitettiin asiakkaille tarjotinmalli Hoidon tuloksellisuuden arviointiin otettiin käyttöön uusi arviointimalli, jossa kokemusasiantuntija tuli kolmeksi vuorokaudeksi sisään sairaalan hoitoyhteisöön, tarkkaili ja arvioi hoitotoimintaa potilaan näkökulmasta ja antoi sen jälkeen palautteen talon henkilökunnalle. Palautteella oli merkittävä osuus myöhemmin toteutetun tarjotinmallin suunnittelussa.

Hoitoalan kilpailutuksissa ollaan siirtymässä laadun painottamiseen.  Tässä kilpailussa Järvenpää on menestynyt selvästi aiempaa paremmin kehitettyjen hoitoketjujen, palvelutarjottimien ja parantuneiden hoitotulosten avulla. Julkisten kumppaneiden ja loppukäyttäjien mukaanotto palvelumuotoiluun kannattaa. Myös taloudellisesti.

Puolentoista vuoden jälkeen hankkeen päättymisestä sairaala on menestynyt erittäin hyvin tarjouskilpailuissa. Ratkaisevaa on ollut asiakkaiden kanssa väännetyt käytännöt katkeamattomasta päihdeasiakkaiden palvelusta. Kilpailuttajat ovat arvottaneet korkealle tuotetut palvelujen sisältökuvaukset avo- jalaitosjaksojen aikana. Tällä sairaala on myös tehnyt  liiketoiminnallista tulosta!

Kumppanien ja asiakkaiden mukaanotto palvelun kehittämiseen kannattaa. Se luo kilpailuetua!

Hankkeen toteuttivat Pirre Toikkanen, Sari Innanen ja Tapani Frantsi

 

 

”Projektilla saatiin vähän uudenlaisella otteella tuuletettua Metsäkeskuksen aika perinteikkään organisaation toimintatapoja.”
Tuula, Suomen Metsäkeskus

”Susinnon meille räätälöimä tarina- ja teatterimenetelmä ja osaavat vetäjät sopivat erinomaisesti myyntiprosessimme kehittämiseen. Tarkastelemalla myyntiprosessia uudella tavalla yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, myyjämme ovat oppineet toisiltaan ja tulleet tietoisemmiksi myyntiin vaikuttavista tekijöistä. Myyjiemme asenne ja myyntitlanteen kemia ovat parantuneet projektin seurauksena, mikä heijastuu positiivisesti myyntilukuihin ja asiakastyytyväisyyteen.”
Jouko, Puustelli Group Oy

”Fazer Myllyn tuotekehityssessio pidettiin Susinnon upeissa tiloissa käyttäen fasilitoijina Susinnon asiantuntijoita ja menetelmänä Open Space -sovellusta. Puolen päivän istunto kirvoitti runsaasti hyviä ideoita ja ideoiden koonti sekä jäsentely oli onnistunutta. Rento ilmapiiri yhdistettynä tehokkaaseen työskentelytapaan oli ehdottomasti tuloksekkaampi tapa toimia kuin olisimme pitäneet kehityspalaverin pelkästään omalla porukalla ja omissa tiloissa.”
Pekka, Oy Karl Fazer Ab, Fazer Mill&Mixes

”Toteutimme Jyväskylän kaupunkiseudulla kehittämisprosessin, jonka tarkoituksena oli ratkaista: Miksi hyvätkään kehittämisprosessit eivät aina johda tuloksiin?” Susinno oli tukenamme pöllyttämässä rajapintoja ja taklaamassa esisuunnitelmamörköä. Draamallisten menetelmien hyödyntäminen yhdistettynä haastatteluaineistoon ja kyselytietoon toimi mahdottoman hyvin kun piti tunkeutua kohti uusia oivalluksia.”
Anna-Liisa, Jämsek Oy

Susinnon vahvuutena on myös yhteistyöverkostojen rakentaminen. Synnytettyjen yhteistyöverkostojen kautta on saatu rakennettua ja kehitettyä alueellisesti ja kansallisesti merkittäviä toimintamalleja ja -kokonaisuuksia.”
Sari, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES

”Halusimme terävöittää Ruokaprovinssin strategiaa. Susinno toteutti kahden päivän työpajan, jossa tuotimme päälinjat kertomuksellisesti. Aineistosta tuli valtavan rikas, mutta pystyimme hyvin kiteyttämään keskeiset valinnat. Toimintatapa oli valmisteluineen aktivoiva, poikkeuksellisen virittävä ja eri osapuolia sitouttava. Susinno toteutti prosessin rautaisella ammattitaidolla, sai meistä laajan aineiston irti ja pystyi myös kiteyttämään strategiavalinnat jatkotyötämmme varten.”
Salme, Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksen ohjelmapäällikkö Foodwest Oy

”Olen kauhean iloinen tästä työskentelystä; kolme valmista suunnitelmaa jatkokehittelyyn!” ”Hei oikeesti tällaista työskentelyä me tarvitaan! Kun tullaa eri suunnilta näin me saadaan luotua yhteisiä suunnitelmia. Ihan loistavaa. Ihan mahtavaa!” ”Ihanaa, että tästä aiheesta (tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen pk-yrityksssä), joka koettiin vaikeaksi, syntyi konsepti tänään.”
Hyria koulutus Oy:n ja Hyria aikuiskoulutus Oy:n tuotteistamispäivän osallistujia